Санхүүгийн мэдээлэл

 

2014 оны санхүүгийн үзүүлэлтүүд
     
Санхүүгийн үзүүлэлт  
Эргэлтийн хөрөнгө    65,585,151,380.10
Эргэлтийн бус хөрөнгө      8,052,305,727.57
  Нийт хөрөнгө    73,637,457,107.67
Өр төлбөр    15,912,344,484.19
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн    57,725,112,623.48
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч    73,637,457,107.67
Нийт хувьцааны тоо ширхэг            52,665,200.00
     
Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт  
  Нийт борлуулалтын орлого    30,886,405,925.05
  Нийт зардал     26,636,627,520.44
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг      4,249,778,404.61
  Татварын зардал          565,212,868.03
  Цэвэр ашиг      3,684,565,536.58
  Нэгж хувьцаанд олгохоор зарласан ногдол ашиг                             59.00
     
  Нэгж хувьцааны дансны үнэ                       1,096.08
     
  Санхүүгийн харьцаанууд  
  Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/                               0.05
  Эзэмшигчдийн өмчийн өгөөж /ROE/                               0.06
  Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/                               0.42
  Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/                             69.96
  Үнэ ашгийн харьцаа(P/E Ratio)                             15.67