Үнийн мэдээлэл

Үнэ ханш (2013 оны 4 сарын байдлаар):

Монголын зах зээл дээр: 24000 төгрөг

Дэлхийн зах зээл дээр: 24 ам.доллар